Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží z nabídky společnosti Chuť Kalábrie s.r.o., IČ: 04027329, se sídlem Horní náměstí 12/19, Olomouc, PSČ: 779 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62162 (dále jen "prodávající") na základě smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu na internetu nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

 2. Prodávající je podnikatelem podnikající dle právních předpisů České republiky a prodej zboží ze svého sortimentu provádí v rámci své podnikatelské činnosti.

 3. Práva a povinnosti kupujícího se mohou lišit v závislosti na tom, zda zboží od prodávajícího objednává v postavení podnikatele nebo spotřebitele dle příslušných právních předpisů upravující spotřebitelské smlouvy.

 4. Pokud objednávající osoba uvede při objednávce své IČ, případně bude požadovat vystavení faktury na fyzickou či právnickou osobu s přiděleným IČ: platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena s kupujícím v postavení spotřebitele a její právní režim se nebude řídit právními předpisy upravující spotřebitelské smlouvy.

 5. Objednávající osoba jednající při objednávce a jednání s prodávajícím svým jménem a na svůj účet je současně kupujícím ve smyslu těchto obchodní podmínek.

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Zadání objednávky probíhá podle objednávkového formuláře na internetových stránkách vedených za účelem provozování obchodu prodávajícího (dále "internetový obchod"). Přístup k zadání objednávek je možný jak pro registrované, tak i neregistrované uživatele obchodu. S registrací jsou spojeny výhody uvedené na stránkách internetového obchodu.

 2. Aby bylo možné dokončit řádně objednávku, je nezbytné, aby objednávající vyslovil souhlas s těmito obchodními podmínkami. V opačném případě nebude k nedokončené objednávce přihlíženo a zboží není objednáno.

 3. Vyplněním objednávky na internetovém obchodu a jejím odesláním prostřednictvím internetu do sféry prodávajícího objednávající vyslovuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy v režimu těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Až do okamžiku odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je možné objednávku měnit nebo zrušit bez jakýchkoli sankcí.

 4. Prodávající je oprávněn podmínit akceptaci objednávky resp. splnění smlouvy úspěšným telefonickým kontaktem objednávající osoby nebo kontaktní osoby za účelem ověření obsahu a podmínek objednávky. V případě, že se takovou osobu nepodaří úspěšně kontaktovat a ověřit provedení objednávky, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku resp. odmítnout splnění smlouvy, přičemž je povinen o tom objednávajícího vyrozumět.

 5. Po uzavření smlouvy je její změna přípustná pouze na základě vzájemné dohody stran, která musí být uzavřena písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících pořídit obsahu změny smlouvy v listinné podobě včetně náležitostí řádné identifikace smluvních stran např. email, fax (dále jen "elektronická forma").

 6. Předčasné ukončení smlouvy je přípustné pouze na základě na základě vzájemné dohody stran v písemné nebo elektronické formě nebo na základě písemného odstoupení od smlouvy ze strany některé smluvní strany za podmínek stanovených příslušnou smlouvou, těmito podmínkami nebo zákonem.

 7. Minimální výše objednávky je 1.000,-Kč.

 8. Kupující bez výhrad souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

III. Dodávka zboží a dodací podmínky

 1. Zboží, které je předmětem dodávky podle uzavřené smlouvy s kupujícím, prodávající dodá kupujícímu na určené místo nebo ho předá osobě, která bude povinna zboží na takové místo dopravit.

 2. Zboží je možné dodat také určeným přepravcem..

 3. Způsob dodání zboží podle odst. 1. nebo odst. 2. vybírá kupující při zadání objednávky. V případě, že kupující zvolí dodání zboží na určené místo, je povinen určit dostatečně adresu takového místa dodání a veškeré další údaje potřebné k bezproblémovému dodání zboží. V případě dodávky zboží na určené místo kupující bere na vědomí a souhlasí, že dopravu zboží provede osoba určená prodávajícím dle pokynů prodávajícího. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za pochybení při dodávce, která by vznikla v důsledku uvedení nesprávných či neúplných údajů ze strany kupujícího.

 4. V případě dodání zboží dle odst. 1., je kupujícímu účtována cena přepravného dle sazebníků zvoleného přepravce a balného ve výši 75,- Kč + cena v případě zvolení dobírky 50,- Kč.

 5. Dodací lhůta zboží, které má prodávající na skladě činí maximálně 3 pracovní dny ode dne uzavření smlouvy.

 6. Nebezpečí škody na zboží kupujícího přechází v případě přepravy zboží na místo určení okamžikem předání zboží ze strany prodávajícího prvnímu dopravci, to neplatí, pokud zboží dopravuje na místo určení sám prodávající. V ostatních případech nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží v místě určení podle zadání kupujícího.

 7. Prodávající nebo vybraný dopravce není povinen v místě určení zkoumat existenci oprávnění třetí osoby k převzetí zboží, pokud vzhledem k okolnostem nevzniknou zcela důvodné pochybnosti o tom, kdo je oprávněn za kupujícího zboží převzít. Pokud takové důvodné pochybnosti o přebírající osobě vzniknou, je prodávající nebo dopravce oprávněn zboží ponechat u sebe a kontaktovat kupujícího nebo objednávající osobu pro vyžádání si pokynů ohledně předání zboží konkrétní osobě.

 

IV. Úhrada kupní ceny a dodávka zboží

 1. Cena zboží je uvedena v nabídce prodávajícího na jeho internetových stránkách. V případě zaslání objednávky konkrétního zboží platí u něj uvedená cena za řádně odsouhlasenou.

 2. Vedle ceny zboží je kupující povinen uhradit cenu přepravného a balného, pokud není doprava zdarma podle jiných ustanovení těchto obchodních podmínek.

 3. Úhradu ceny zboží a jeho dopravy na místo určení (dále jen "cena zboží") je kupující povinen uhradit buď v hotovosti při odběru v sídle prodávajícího, nebo v hotovosti v místě odběru zboží (dobírka), bankovním převodem, platbou přes internet při použití platební resp. kreditní karty (dále jen "internetová platba"). Platbu bankovním převodem nebo internetovou platbu musí kupující provést předem jako nutnou podmínku realizace dodávky.

 4. Úhrada v hotovosti při odběru v sídle prodávajícího nebo úhrada v hotovosti při dobírce v jiném místě určení bude prodávajícím akceptována za podmínky, že se podaří úspěšně ověřit příslušnou objednávku telefonicky u objednávající nebo jiné kontaktní osoby uvedené v objednávce. V případě, že se takovou osobu nepodaří úspěšně kontaktovat a ověřit zadání objednávky a podmínky dodávky, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku resp. splnění smlouvy, přičemž je povinen o tom objednávajícího vyrozumět.

 

V. Reklamace dodaného zboží a vady zboží

 1. Délka záruční lhůty zboží (tj. vína a doplňkového sortimentu) je stanovena příslušnými právními předpisy.

 2. Záruka se nevztahuje na vady vnějšího vzhledu láhve (např. na poškozené etikety). Vada spočívající v neodpovídající kvalitě (zkaženosti) vína může být uplatněna pouze v případě, že při reklamaci kupující předloží prodávajícímu k posouzení příslušnou láhev s reklamovaným vínem, ve které zůstalo minimálně 2/3 původního obsahu.

 3. Za vadu se nepovažují změny vlastností vína vzniklé v důsledku nevhodného zacházení, nesprávného skladování a manipulace ze strany kupujícího. Víno je nutné uschovávat v konstantní teplotě 8-12C°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Navíc tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.

 4. Reklamace musí být uplatněna písemně kupujícím nebo osobou, která doloží pověření ze strany kupujícího, a to v sídle prodávajícího. Reklamaci je možné doručit i prostřednictvím pošty či zásilkové služby. Reklamace musí obsahovat označení kupujícího, označení reklamovaného zboží a popis reklamované vady nebo popis projevu takové vady. Reklamace musí obsahovat datum a podpis kupujícího nebo osoby oprávněné k reklamaci.

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání).

2. Kupující za účelem splnění objednávky poskytuje prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů poskytnutých v objednávce nebo při registraci pro účely splnění kupní smlouvy. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou, kupující je oprávněn svůj souhlas kdykoli písemně odvolat, pokud tím nebude zamezeno splnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, mimo osobám zajišťující přepravu objednaného zboží kupujícímu.